O Hufcu

Wydarzenia i zmiany społeczno-polityczne, które miały miejsce w Polsce w 1956 roku, stworzyły warunki i potrzebę odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego – organizacji dzieci, młodzieży i instruktorów o długoletniej, pięknej tradycji i zasługach dla Polski.

Związek Harcerstwa Polskiego został rozwiązany w 1950 roku na mocy decyzji władz państwowych. Na miejsce ZHP wprowadzona została do szkół podstawowych masowa organizacja pod nazwą Organizacja Harcerska (OH) – później Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL) podlegająca Związkowi Młodzieży Polskiej (ZMP), zorganizowana i prowadzona na wzór pionierów radzieckich.

W duchu odnowy w grudniu 1956 roku z inicjatywy instruktorów ZHP okresu przedwojennego, czasu okupacji hitlerowskiej i lat powojennych, w porozumieniu z działaczami OHPL zwołany został tzw. “Zjazd Łódzki”.

Na Zjeździe tym został reaktywowany Związek Harcerstwa Polskiego wraz ze swymi tradycjami, symboliką, harcerską metodą i systemem wychowawczym oraz strukturą organizacyjną. Wybrane zostały władze ZHP, ustalono kierunki programowe. Na Zjeździe m.in. ustalono, że odbudowa ZHP będzie się odbywać na bazie istniejących dotychczas drużyn i instancji OHPL. I tak rozpoczął się proces odradzania ZHP.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego po Zjeździe Łódzkim obowiązki Komendanta Hufca ZHP objęła dotychczasowa kierowniczka Wydziału Szkolno-Harcerskiego Zarządu Powiatowego ZMP – Alicja Godlewska (Kyrc).

Pierwszym rozkazem Komendantki Hufca w marcu 1957 r. 34 drużyny OHPL przy szkołach podstawowych zostały przemianowane na drużyny harcerskie. Drużynowymi tych drużyn zostali mianowani, zwłaszcza w szkołach wiejskich, dotychczasowi przewodnicy drużyn OHPL – nauczyciele tych szkół. Jednak, jak się później okazało, drużynowi ci w warunkach dobrowolnego wyboru, niezwiązani emocjonalnie z harcerstwem, nie podjęli pracy z drużynami, które praktycznie przestały istnieć.

Na wezwanie Zjazdu Łódzkiego do harcerskiej służby w hufcu Piaseczno zgłosiło się kilku instruktorów ZHP i kilkunastu harcerzy z byłych drużyn starszoharcerskich hufca ZHP “Nadwiśle”.

Dwudziestego maja 1978 roku odbyła się uroczystość nadania Hufcowi Piaseczno imienia “Bohaterów Pokoju”.

Hufiec ZHP Piaseczno działa na terenie powiatu piaseczyńskiego, w którego skład wchodzą gminy: Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów, Tarczyn i Lesznowola. Nasz hufiec zrzesza ponad 800 zuchów, harcerzy i instruktorów.

Jeżeli chcecie bliżej poznać naszą historię zapraszamy do lektury albumu wydanego przez Komisję Historyczną naszego hufca z okazji jego 60-lecia.

Najważniejsze wydarzenia

 • 08.03.1957 Wydanie pierwszego rozkazu Hufca Piaseczno obejmującego swym zasięgiem teren miasta i gminy Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Raszyn. Komendant hufca – Alicja Godlewska. Siedziba: Piaseczno, ul. Staszica 6.
 • 07.1957 Wyjazd grupy harcerzy na obóz szkoleniowy w Muszakach zorganizowany przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej.
 • 07.10.1957 Spotkanie instruktorów i drużynowych. Wybór władz hufca. Powstanie drużyny drużynowych “PUSZCZA”. Drużynoiwy: Jacek Puchnowski.
 • 20.01.1960 Wręczenie sztandaru 3 Drużynie Harcerek im. Tadeusza Kościuszki w Zalesiu Dolnym.
 • 08.1960 Zorganizowanie pierwszego kursu drużynowych nad jeziorem Serwy.
 • 1962 Wręczenie sztandaru Hufcowi Piaseczno.
 • 01.06.1963 Wręczenie sztandaru 1 Drużynie Harcerzy im. “Zośki” w Zalesiu Dolnym.
 • 01.10.1966 Odznaczenie sztandaru hufca Odznaką Tysiąclecia.
 • 22.06.1967 Odznaczenie Ośrodka Zalesie Dolne Krzyżem “Za Zasługi dla ZHP”.
 • 1968 Przyznanie Ośrodkowi ZHP Skolimów imienia “Polskich Dzieci – Bohaterów II Wojny Światowej”.
 • 09.09.1975 Podział Hufca Piaseczno na hufce: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola, Raszyn, Prażmów w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju. Hufce te stały się jednostkami Chorągwi Stołecznej, a nie jak dotychczas Chorągwi Mazowieckiej.
 • 01.1977 Obchody 20-lecia 1 Drużyny Harcerzy im. “Zośki”. Odsłonięcie kamienia pamiątkowego w Zalesiu Dolnym obok budynku, w którym mieszkał Tadeusz Zawadzki “Zośka”.
 • 31.05.1977 Przekazanie przez władze miasta i gminy Piaseczno budynku przy ul. Zgoda 1a na Dom Harcerza.
 • 20.05.1978 Nadanie Hufcowi Piaseczno imienia “Bohaterów Pokoju”. Ustanowienie plakietki hufca, której autorką jest dh. Jolanta Jabłońska z 37 WDH w Piasecznie.
 • 05.1979 Pierwsze obchody Święta Hufca. Wprowadzenie rywalizacji o Puchar Przechodni Komendanta Hufca.
 • 05.1982 Obchody 25-lecia Hufca Piaseczno. Wydanie okolicznościowego znaczka.
 • 17.01.1983 Odznaczenie sztandaru hufca Złotą Odznaką “Zasłużony dla Warszawy”.
 • 05.1987 Obchody 30-lecia hufca. Wprowadzenie honorowej odznaki “Zasłużony dla Hufca Piaseczno”.
 • 1988 Obchody 10-lecia nadania hufcowi imienia “Bohaterów Pokoju”.
 • 1990 Otrzymanie sztandaru przez 45 DH w Piasecznie za współpracę i opiekę nad Domem Dziecka w Pyrach.
 • 1997 Obchody 40-lecia hufca.
 • 2000 Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego “Gniezno 2000”.
 • 2001 Utrata siedziby hufca w budynku przy ul. Zgoda. Tułaczka po kolejnych siedzibach hufca.
 • 2007 Obchody 50-lecia hufca.
 • 2007 Udział reprezentacji hufca w Zlocie ZHP w Kielcach dla uczczenia 100. rocznicy powstania skautingu.
 • 2007 Udział reprezentacji hufca w Jamboree w Wielkiej Brytanii.
 • 2008 Udział reprezentacji hufca w Zlocie Silesia – Zlot Skautów Europy Środkowej.
 • 2010 Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa “Kraków 2010”. Udział reprezentacji hufca.
 • 2011 Udział reprezentacji hufca w Jamboree w Szwecji.
 • 2011 Otwarcie nowej siedziby hufca w Przystanku Kultura w Piasecznie
 • 2012 Obchody 55-lecia hufca.
 • 2014 Udział reprezentacji hufca w obchodach 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
 • 2014 Udział reprezentacji hufca w obchodach wyzwolenia obozów hitlerowskich Mauthausen-Gusen Austria.
 • 2015 Udział reprezentacji hufca w Jamboree w Japonii.
 • 2016 Udział reprezentacji hufca w “CEJ” we Wrocławiu.