Komenda hufca

Komenda hufca kieruje bieżącą działalnością hufca – zajmuje się m.in. wspomaganiem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy drużyn, gromad i innych jednostek wchodzących w jego skład; budowaniem wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty drużyn i gromad; tworzeniem warunków do realizacji strategii rozwoju hufca oraz zatwierdzaniem budżetu hufca.

Na czele komendy hufca stoi komendant, który kieruje jej pracą. Zarówno komendant hufca jak i komenda są wybierani przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję. Na co dzień pełnią swoje szare obowiązki, ale po godzinach stają się superbohaterami walczącymi o rozwój piaseczyńskiego harcerstwa. Każdy z nich kocha harcerstwo, bo to ich wychowało, a teraz poprzez metodę harcerską wspierają drużynowych i razem z nimi wychowują kolejne pokolenie harcerzy.

phm. Katarzyna Walendziak

Komendantka hufca

Zakres obowiązków
 • Kieruje bieżącą działalnością hufca.
 • Kieruje pracą Komendy Hufca.
 • Systematycznie wydaje rozkazy.
 • Wykonuje rozkazy i decyzje władz zwierzchnich. Współpracuje z Komendą Chorągwi.
 • Reprezentuje hufiec wobec władz zwierzchnich. Aktywnie uczestniczy w odprawach komendantów hufców.
 • Reprezentuje hufiec na zewnątrz.
 • Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje umowy i porozumienia.
 • Nadzoruje realizację porozumień zawartych z innymi organizacjami na terenie hufca.
 • Koordynuje realizację programu rozwoju hufca oraz planu operacyjnego do Strategii Rozwoju ZHP.
 • Współtworzy hufiec jako wspólnotę. Motywuje kadrę do rozwoju.
 • Powołuje inne zespoły instruktorskie działające w hufcu.
 • Dopuszcza do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
 • Mianuje i zwalnia funkcyjnych. Zalicza służbę instruktorską.
 • Opiniuje pracę podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych. Występuje
  o odznaczenia i wyróżnienia dla podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych.
 • Wspomaga i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych hufca.
 • Powołuje nowe jednostki organizacyjne.
 • Zarządza majątkiem hufca (wspólnie ze skarbnikiem i kwatermistrzem).
 • Odpowiada za działalność finansową hufca (wspólnie ze skarbnikiem).
 • Nadzoruje HAL i HAZ.
 • Nadzoruje sporządzanie wniosków o dotacje i granty. Odpowiada za terminowe rozliczenie przyznanych środków.
 • Pełni dyżury w Komendzie Hufca.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

phm. Magdalena Rzeszotek

Zastępczyni komendantki
ds. pracy z kadrą

Zakres obowiązków
 • Zastępuje komendantkę Hufca w przypadku jej nieobecności.
 • Pełni funkcję członka komendy ds. pracy z kadrą.
 • Dba o realizację harmonogramu pracy hufca.
 • Reprezentuje Hufiec zastępując komendantkę w ustalonych okolicznościach
  (np. w kontaktach z dyrekcją szkoły, rodzicami, władzami ZHP lub organizacji pozarządowych).
 • Współdziała z komendantką w zakresie bieżącego zarządzania pracą hufca.
 • Współpracuje z komendą hufca we wspólnych obszarach.
 • Uczestniczy w spotkaniach komendy hufca oraz w innych spotkaniach związanych
  z pracą hufca.
 • Nadzoruje zespół administracyjny hufca.
 • Nadzoruje namiestnictwa –  zuchowe i harcerskie.
 • Współpracuje z administratorem strony hufcowej.
 • Pełni dyżury w Hufcu.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

phm. Ewa Tomczak-Bieczysko

Skarbniczka

Zakres obowiązków
 • Zarządzanie (wspólnie z komendantem hufca) majątkiem hufca i prowadzenie gospodarki na zasadach określonych przepisami ZHP.
 • Realizowanie polityki finansowej hufca w zakresie określonym w przepisach ZHP.
 • Odpowiadanie za przygotowanie budżetu rocznego hufca oraz jego realizację.
 • Odpowiadanie za zaciągnięte zobowiązania finansowe hufca względem innych podmiotów oraz nadzorowanie spłaty zobowiązań zaciągniętych względem hufca.
 • Przygotowanie rozliczenia miesięcznego hufca i przekazywanie go do Komendy Chorągwi.
 • Wykonywanie decyzji, zarządzeń oraz uchwał w zakresie finansów i majątku hufca.
 • Współpraca z szefami jednostek harcerskich i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością ich działań finansowo-gospodarczych.
 • Stworzenie i realizowanie programu dot. wychowania ekonomicznego w hufcu.
 • Wypełnianie obowiązków wynikających ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.
 • Wypełnianie poleceń Komendanta Hufca  i władz wyższych.
 • Nadzoruje zespół finansowy.
 • Pełni dyżur w Hufcu
 • Systematycznie branie udziału w spotkaniach komendy hufca oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla drużynowych, radach szczepowych.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.
Podległe zespoły

phm. Zuzanna Molenda

Członkini komendy
ds. kształcenia

Zakres obowiązków
 • Współpracuje z komendantką i resztą osób w komendzie.
 • Współpracuje z komendą hufca we wspólnych obszarach.
 • Tworzy propozycje warsztatów dla kadr drużyn.
 • Utrzymuje kontakt mailowy w zakresie ciekawych kursów, szkoleń, konferencji.
 • Uczestniczy w różnorodnych formach kształceniowych.
 • Nadzoruje zespół kształceniowy.
 • Wspiera kwatermistrza przy organizacji warsztatów pionierkowych.
 • Wspiera HGR-M przy organizacji kursów modułowych itp.
 • Dokonuje bieżącej analizy potrzeb w środowiskach.
 • Wspiera instruktorów w zakresie zdobywania odznak KK.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.
Podległe zespoły

hm. Emilia Kulczyk-Prus

Członkini komendy
ds. programu

Zakres obowiązków
 • Przedstawia ciekawe propozycje  programowy z ukierunkowaniem na służbę.
 • Współpracuje ze środowiskiem hufcowej starszyzny i seniorów.
 • Pozyskuje materiały programowe 
 • Współpracuje z komendantką i resztą osób w komendzie również w zakresie programów „ pracy” drużyn oraz dokumentacji.
 • Współpracuje w zakresie imprez hufcowych w tym wspieranie głównego organizatora, akceptacja harmonogramu.
 • Przygotowanie w imieniu komendy imprezy hufcowej – 1 w roku.
 • Tworzy wytyczne dla drużyn w zakresie służby.
 • Wspiera drużynowych w zakresie programu.
 • Szuka i nawiązuje kontakt z ciekawymi osobami i instytucjami do współpracy.
 • Dba o realizację harmonogramu pracy hufca.
 • Współpracuje z komendą hufca we wspólnych obszarach.
 • Uczestniczy w spotkaniach komendy hufca oraz w innych spotkaniach związanych
  z pracą hufca.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

phm. Michał Walczak

Członek komendy
ds. kwatermistrzowskich i logistycznych

Zakres obowiązków
 • Współpracuje z komendantką i resztą osób w komendzie.
 • Nadzoruje  zespół  kwatermistrzowski.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu hufcowego.
 • Porządkuje sprzęt oraz odpowiada za nadzorowanie dyżurów drużyn w magazynie hufca.
 • Prowadzi warsztaty pionierkowe (współpracując z kształceniem).
 • Pozyskuje sprzęt.
 • Nadzoruje hufcową bazę biwakową w Nowinkach.
 • Wspiera drużynowych przy pozyskiwaniu materiałów do zajęć.
 • Prowadzi dokumentację kwatermistrzowską.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.
Podległe zespoły